Generalforsamling 2021

Der blev afholdt Generalforsamling onsdag 26. maj 2021 kl. 16.00-17.30

Referat vil blive lagt på hjemmesiden, når det er klar.

Sted: Forskningsenheden, Gentofte Hospital Gentofte Hospitalsvej indgang 15, 1. sal th. 2900 Hellerup

Pga Corona afvikles GF også som videokonference via Meet; evt. efter omstændighederne på dagen som blandet fremmøde og videokonference.

Tilmelding er nødvendigt, seneste frist er 19.5. 2021. Send mail til: foreningennfkp@gmail.com

Link til web-mødet samt instrukser udsendes inden Generalforsamlingen.

Forslag til generalforsamlingen eller ønske om opstilling til plads i bestyrelsen indsendes til formand Sidse Arnfred: sidar@regionsjaelland.dk

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Fastlæggelse af budget og kontingent 
  6. Valg til ledige bestyrelses-, revisor og suppleant poster. Se nedenfor.
  7. Behandling af indkomne forslag. Se nedenfor.
  8. Fastlæggelse af evt. arbejdsopgaver for det kommende år
  9. Eventuelt

Ad 6) Bestyrelsen består p.t. af: Sebastian Simonsen, Sidse Arnfred, Sophie Juul, og Pia Jeppesen. Hanne Larsen er foreningens revisor.

Følgende er på valg:

Pia Jeppesen

Sebastian Simonsen

Sophie Juul

Sidse Arnfred forlader bestyrelsen pga andre presserende opgaver

Der er er således plads til valg af 5 medlemmer og to suppleanter

Ad 7) Flere bestyrelsesmedlemmer stiller forslag om at foreningen NFKP afvikles efter generalforsamling i 2021, såfremt dette støttes med 2/3 flertal blandt de fremmødte. I henhold til vedtægterne skal evt. formue akkumuleret i foreningen anvendes til psykoterapeutisk forskning. Det er bestyrelsen, der i forbindelse med afviklingen af foreningen finder ud af, hvordan evt. midler bruges på en måde som er forenelig med vedtægterne.

Motivation for dette drastiske forslag:

Det har i en årrække været meget vanskeligt at finde kvalificerede og stabile kræfter til bestyrelsesarbejdet. Vi er kommet frem til, at dette hovedsageligt handler om at foreningen har udtjent sit formål som dialogskabende forum om psykoterapeutisk forskning og kvalitetssikring, idet dette nu sker i andre fora på ganske frugtbar vis.

Bestyrelsen for NFKP

Sidse Arnfred, Sophie Juul, Sebastian Simonsen, & Pia Jeppesen,

Leave a comment