Vedtægter

Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi

1. Navn, formål og hjemsted

Foreningens navn er Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi, forkortet NFKP.

Netværket er organiseret som en forening, med det formål at stimulere og udvikle psykoterapeutisk kvalitetssikring og forskning.

Foreningens hjemmested har skiftende geografisk placering bestemt ved generalforsamlingen.

2. Medlemsforhold

Medlemskab af netværket kan søges af alle enheder (et eller flere specialiserede afsnit), hvis hovedopgave er at varetage psykoterapeutisk behandling af deres målgruppe. Af hensyn til foreningens daglige drift skal der for hver enhed være en kontaktperson til netværkets daglige ledelse. Medlemskab kan endvidere søges af universitetsbaserede institutter med fokus på psykoterapi, samt enkeltpersoner med interesse i psykoterapeutisk kvalitetssikring og forskning.

Hver medlemsenhed har en stemme på generalforsamlingen. Individuelle medlemskaber har ikke stemmeret.

Medlemskabet ophører, når medlemmet ophører med at betale kontingentet eller andre særlige grunde taler herfor.

3. Bestyrelses opgave og valg

 1. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer og 2 suppleanter, som varetager foreningens daglige drift. Derudover er et af foreningens medlemmer revisor.
 2. Valgbar til bestyrelsen er repræsentanter fra de til foreningen tilknyttede afdelinger. Det tilstræbes, at bestyrelsens medlemmer repræsenterer forskellig psykoterapeutisk referenceramme, børn & ungepsykiatri/voksenpsykiatri og de forskellige regioner.
 3. Bestyrelsen vælges på generalforsamling for 2 år af gangen, således at der i lige år vælges op til 4 og i ulige år op til 3 medlemmer. Der vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted til alle poster.
 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
 5. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsdagsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det, dog mindst 2 gange årligt. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Der føres beslutningsreferat, som udsendes til bestyrelsens medlemmer.
 7. Bestyrelsen forpligter sig til at afholde 1-2 faglige heldagsmøder om året.

4. Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i januar-maj måned. Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med netværkets årlige heldagsmøde for alle tilknyttede enheder.
 3. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 6 ugers varsel med særskilt skrivelse til alle medlemmer. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag videresendes til medlemmerne (kontaktpersonerne) inden generalforsamlingen afholdes.
 4. På generalforsamlingen kan der ikke optages nye dagsordenpunkter til besluttende afstemning.
 5. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Afstemningen skal finde sted skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.
 6. Beslutning om vedtægtsændring kan træffes på generalforsamling ved afstemning med 2/3 flertal blandt de fremmødte.
 7. Generalforsamlingens dagsorden:
  7.1. Valg af dirigent
  7.2. Valg af referent
  7.3. Formandens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år
  7.4. Godkendelse af regnskab
  7.5. Fastlæggelse af budget og kontingent
  7.6. Valg til ledige bestyrelses-, revisor og suppleant poster
  7.7. Behandling af indkomne forslag
  7.8. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år
  7.9. Eventuelt
 8. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder om det. Indkaldelsesfrist er da 14 dage.

5. Regnskab

Medlemskontingentet fastlægges af generalforsamlingen.

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor.

Kassereren fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter og udarbejder foreningens årsregnskab og budget.

6. Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og næstformanden. Kassereren er dog berettiget til på foreningens vegne at modtage og kvittere for alle indbetalinger og at betale de af bestyrelsen godkendte udgifter.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser.

7. Eksklusion af medlemmer

Medlemmer kan ekskluderes på en generalforsamling med mindst 2/3 af de tilstedeværendes stemmer. Forslag til eksklusion skal være udsendt sammen med dagsorden.

8. Nedlæggelse af Netværket

Netværket kan opløses i henhold til pkt. 4f vedrørende vedtægtsændringer.

Ved foreningens opløsning træffer generalforsamlingen samtidig afgørelse om afvikling og om anvendelse af netværkets formue. Eventuelt opsparede midler skal anvendes til psykoterapeutisk forskning.