Om netværket

Velkommen!

Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi (NFKP) er en forening som stimulerer og udvikler forskning og kvalitetssikring af psykoterapi i den offentlige og den private sektor.

NFKPs historie

Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykiatrien (NFKP) blev oprettet i 2008, med det formål at stimulere forskning og kvalitetssikring af psykoterapeutisk behandling i psykiatrien. Psykoterapi som behandlingsmetode har både nationalt og internationalt været præget af stor diversitet og kreativitet, men desværre også af mangel på samordning og stringens. NFKP blev stiftet for at råde bod på nogle af disse mangler.

En vigtig inspirationskilde til foreningen har været den norske Dagbehandlings Nettverk (www.dagbehandlingsnettverk.no), som siden 1997 har udviklet en fælles kvalitetessikringssystem og database for alle psykiatriske dagafdelinger i Norge. I Danmark har der været gjort flere forsøg på at etablere lignende fælles fora for psykoterapiforskning. Den bedst kendte har været Dansk Forum for Psykoterapiforskning, som i slutningen af 90.erne fungerede som samlingspunkt for en del af landets forskere og klinikere i psykoterapi. NFKP blev oprettet i forlængelse af disse initiativer.

Foreningens egentlige udgangspunkt blev årsmødet for psykoterapeutiske afdelinger i 2006. Der har i de senere år været holdt årlige møder, hvor landets psykoterapeutiske afdelinger mødes omkring et fagligt emne. Ved mødet i 2006 blev det besluttet at oprette en arbejdsgruppe, som skulle se nærmere på interessen for oprettelsen af en ny forening, med det mål at fremme et landsdækkende samarbejde omkring kvalitetssikring og forskning.

I oktober 2006 inviterede arbejdsgruppen alle psykoterapeutiske enheder i landet til et heldagsmøde. Der blev under mødet fremlagt en række af de igangværende forskningsprojekter, og behovet for udvælgelse og samordning af undersøgelsesinstrumenter blev diskuteret. Det blev ved den lejlighed besluttet at arbejdsgruppen skulle gå videre med planerne om oprettelse af en egentlig forening.

I januar 2008 afholdt foreningen sin stiftende generalforsamling. Det foregik i forlængelse af et heldagsmøde med fokus på et fælles testbatteri. Under den faglige del af møde holdt forskellige eksperter foredrag om GAF, SCL-90, IIP, MCMI og NEO-Pi-R, og man diskuterede de fremkomne forslag til fælles testbatteri fra de forskellige psykoterapeutiske enheder rundt om i landet. Ved den efterfølgende stiftende generalforsamling blev foreningens vedtægter diskuteret, udformet og godkendt.

Som det fremgår af vedtægterne, er foreningens formål at stimulere psykoterapeutisk kvalitetssikring og forskning. Foreningen arrangerer årlige heldagsmøder med foredrag og diskussioner om disse emner. Man tilbyder faglig sparring af egne kvalitets- og forskningsprojekter, og man arbejder for udvikling af regionale og nationale samarbejdsprojekter. Man ønsker på sigt at opbygge regionale og landsdækkende databaser for kvalitetsmål og behandlingsresultater. Dette ambitiøse mål er grunden til, at medlemskab kun kan søges af afdelinger og specialiserede afsnit, som har som opgave at varetage psykoterapeutisk behandling i den offentlige sektor, samt universitetsbaserede institutter. Privatpersoner kan også søge medlemskab, men har ikke stemmeret til generalforsamlingen.

Foreningens nuværende bestyrelse fremgår her.